główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 286/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 286/XLVIII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna