główna zawartość
artykuł nr 1

4 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała nr 285/XLVIII/14
Rady Gminy Janów
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku i nadaje mu się treść :

㤠3.
Deficyt budżetu w wysokości 1 503 545,95 zł zostanie pokryty przychodami z :
1) emisji papierów wartościowych w kwocie 1 013 545,95 zł,
2) pożyczki z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490 000,00 zł.”

§ 2.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 10 Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku i nadaje mu się treść :

㤠10.
1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 164 000,00 zł.
2) Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 700,00 zł.”

§ 3.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12 Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku i nadaje mu się treść :

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00zł.
2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 503 545,95 zł.
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 996 454,05 zł .
4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.”

§ 4.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 13 Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku i nadaje mu się treść :

㤠13.
1) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.
4) Emisji papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna