główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 284/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR 284/XLVIII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 września 2014 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 522 291,00 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 141 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 272/XLV/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 4.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna