główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 283/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR 283/XLVIII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730),

Rada Gminy Janów uchwala :

§ 1.

1. Gmina Janów wyemituje 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 013 545,95 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 486 454,05 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A14 o wartości 800.000 zł,
2) seria B14 o wartości 800.000 zł,
3) seria C14 o wartości 900.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Janów.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C14.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Janów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

§ 6.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Janów w latach 2015-2023.

 

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna


Załączniki:
Uzasadnienie 166 KB