główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 277/XLVI/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Janów"

UCHWAŁA NR 277/XLVI/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Janów”, wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 4. „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji” po pkt. 10„Termomodernizacja budynku gminy Janów wraz z modernizacją Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie” dodany uchwałą nr 315/XXXVII/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. wprowadza się pkt 11, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Skreśla się rozdział 5„Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego”, dodany uchwałą nr 315/XXXVII/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r i wprowadza się rozdział 5„Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna