główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 276/XLVI/14 w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR 276/XLVI/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmiany podziału Gminy Janów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Tracą moc Uchwały:
1. Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2. Nr 255/XLI/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janów oraz we wszystkich sołectwach.

§ 6.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 7.

Na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Janów obejmującej lata 2010-2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna