główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 275/XLV/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pn.: "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce - Żuraw - Lipnik"

UCHWAŁA NR 275/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pn.: „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce – Żuraw – Lipnik

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i ust. 2, art. 237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drodze powiatowej, przebiegającej przez teren Gminy Janów pod nazwą: „Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce – Żuraw – Lipnik” w wysokości 37.115,00 zł.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Gminą Janów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/  Małgorzata Grzywna