główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 274/XLV/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 274/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
4) z informacją o stanie mienia Gminy,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

udziela się Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna