główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 273/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Janów za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/Małgorzata Grzywna


Sprawozdania finansowego za 2013 rok