główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 269/XLV/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023.

UCHWAŁA NR 269/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 16b, art. 17 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.182 ze zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna