główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 268/XLV/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR 268/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r
.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art.16a ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna