główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 266/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok

UCHWAŁA NR 266/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 330) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna