główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 261/XLIII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

UCHWAŁA NR 261/XLIII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm. )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przekazuje się z budżetu gminy na 2014 roku środki finansowe w wysokość 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup środka transportowego w postaci nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Olsztynie.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w zakresie określonym w § 1 uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna