główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 260/XLII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 260/XLII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 1/2014 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o rocznym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2013.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna