główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 259/XLII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR 259/XLII/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301). Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Janów środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 252/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna