główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 257/XLI/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 257/XLI/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) – od gospodarstwa jednoosobowego.

2) 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,

3) 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 2.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) – od gospodarstwa jednoosobowego.

2) 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,

3) 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Janów nr 191/XXXI/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/ -/ Małgorzata Grzywna