główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 255/XLI/14 zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR 255/XLI/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.),

na wniosek Wójta Gminy Janów Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w ten sposób, że załącznik do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5.

Na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Janów obejmującej lata 2010-2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna