główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 558/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 291/XXXIV/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionej w § 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać drogą mailową na adres gmina@janow.pl z dopiskiem: „konsultacje”, bądź pisemnie do Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 26.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 558/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.  -  Formularz zgłaszania uwag i wniosków .

Projekt uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi