główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie na 2014 rok

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów
na rok 2014

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 832 157,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody bieżące 15 062 771,73 zł
- dochody majątkowe 1 769 386,00 zł


Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 525 348,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące 14 565 588,73 zł
- wydatki majątkowe 2 959 760,00 zł


Deficyt budżetu w wysokości 693 191,00 zł zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.


Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 142 291,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 449 100,00 zł


Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.


Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku w kwocie 2 959 760,00 zł


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 700,00 zł.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 693 191,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 829 100,00 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.


Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.


Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.