główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 242/XXXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 242/XXXIX/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna