główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów - rok 2012

 

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów – rok 2012

 

 

 

Uchwała Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 106/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.

 

Uchwała Nr 107/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 108/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 109/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec.

 

Uchwała Nr 110/XVIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

 

Uchwała Nr 111/XVIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 112/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

 

Uchwała Nr 113/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"

 

Uchwała Nr 114/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok

 

Uchwała Nr 115/XIX/12 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 

Uchwała Nr 116/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego
w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.

 

Uchwała Nr 117/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

 

 

Uchwała Nr 118/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

Uchwała Nr 119/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 

Uchwała Nr 120/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Uchwała Nr 121/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok.

 

Uchwała Nr 122/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie za 2011 rok.

 

Uchwała Nr 123/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
za 2011 rok.

 

Uchwała Nr 124/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 125/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 127/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 128/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 130/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 131/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 132/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 133/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 134/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

 

Uchwała Nr 135/XXI/12 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 

Uchwała Nr 136/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o.

 

Uchwała Nr 137/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

 

Uchwała Nr 138/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów.

 

Uchwała Nr 139/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 140/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.

 

Uchwała Nr 141/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 

Uchwała Nr 142/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 143/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Uchwała Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 145/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 146/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 

 

Uchwała Nr 147/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Uchwała Nr 148/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego zadania realizowanego
w ramach Wieloletniego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

 

Uchwała Nr 149/XXIII/12 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok

 

Uchwała Nr 150/XXIV/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 151/XXIV/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

Uchwała Nr 152/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr 153/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 154/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 155/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 156/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

 

Uchwała Nr 157/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 158/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 159/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała Nr 160/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

Uchwała Nr 161/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha.

 

Uchwała Nr 162/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 163/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 164/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 165/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 166/XXVI/12 Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.

 

Uchwała Nr 167/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury

 

Uchwała Nr 168/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 169/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 170/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 171/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 172/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

 

Uchwała Nr 173/XXVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.