główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ V KADENCJI RADY GMINY w JANOWIE - ROK 2010

 

REJESTR UCHWAŁ V KADENCJI RADY GMINY w JANOWIE – ROK 2010

 

Uchwała Nr 268/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie"

 

Uchwała Nr 269/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

 

Uchwała Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok

 

Uchwała Nr 271/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr 272/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 273/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr 274/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów

 

Uchwała Nr 275/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok

 

Uchwała Nr 276/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

 

Uchwała Nr 277/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr 278/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793"

 

Uchwała Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 

Uchwała Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 284/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr 286/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowie za 2009 rok.

 

Uchwała Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie za 2009 rok.

 

Uchwała Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok

 

Uchwała Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku.

 

Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.

Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.

 

Uchwała Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

 

Uchwała Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.

 

Uchwała Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów
za I półrocze

 

Uchwała Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

 

Uchwała Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

 

Uchwała Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".

 

Uchwała Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw".

 

Uchwała Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec

 

Uchwała Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze.

 

Uchwała Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 312/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2010 roku
w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarskie oraz higiena osobista

 

Uchwała Nr 313/XXXVI/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym

 

Uchwała Nr 314/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 

Uchwała Nr 315/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.

 

Uchwała Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka.

 

Uchwała Nr 317/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasek.

 

Uchwała Nr 318/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.

 

Uchwała Nr 319/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 320/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 321/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała Nr 322/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 323/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 258 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 324/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

 

 

 

Rejestr Uchwał VI Kadencji Rady Gminy w Janowie – rok 2010

 

 

 

Uchwała Nr 1/ I /10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała Nr 2/ I /10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała Nr 3/ II /10 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy

 

Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

 

Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 

Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

 

Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów

 

Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

 

Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15

 

Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"

Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych

 

Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł

 

Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

 

Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

 

Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

 

Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok

 

Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata
2011-2015

 

Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami

 

Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony

 

Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

 

Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

 

Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów