główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał V kadencji Rady Gminy w Janowie - rok 2009

 

Rejestr uchwał V kadencji Rady Gminy w Janowie – rok 2009

 

Uchwała Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy - Karta Nauczyciela.

 

Uchwała Nr 185/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów.

 

Uchwała Nr 186/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

 

Uchwała Nr 187/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów.

 

Uchwała Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Uchwała Nr 189/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 191/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr 192/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2008 rok.

 

Uchwała Nr 193/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy – Karta Nauczyciela

 

Uchwała Nr 194/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

 

Uchwała Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.

 

Uchwała Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złoty Potok.

 

Uchwała Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żuraw

 

Uchwała Nr 199/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 200/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 201/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok
2009-2011.

 

Uchwała Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 205/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.

 

Uchwała Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.

 

Uchwała Nr 207/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
za 2008 rok.

 

Uchwała Nr 208/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie za 2008 rok.

 

Uchwała Nr 209/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 210/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr 211/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 212/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Janowie.

 

Uchwała Nr 213/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

 

Uchwały Nr 214/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok

 

Uchwała Nr 215/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance.

 

Uchwała Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 217/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2008 rok.

 

Uchwała Nr 218/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury
w Janowie.

 

Uchwała Nr 219/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 220/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 221/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 222/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr 223/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Janów".

 

Uchwała Nr 224/XXV/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: uznania nieruchomości za drogi gminne

 

Uchwała Nr 225/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 226/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 227/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 228/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

 

Uchwała Nr 229/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 

Uchwała Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr 231/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 232/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji,

 

Uchwała Nr 233/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok,

 

Uchwała Nr 234/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie  z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł

 

Uchwała Nr 235/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok,

 

Uchwały Nr 236/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

 

Uchwały Nr 237/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.

 

Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

 

Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

 

Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: przekazania zadań oświatowych

 

Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.

 

Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok

 

Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"

 

Uchwała Nr 250/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.

 

Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 254/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 255/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 256/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr 257/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.140.000,00 zł

 

Uchwała Nr 258/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 259/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 260/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

Uchwała Nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr 262/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 491 400,00 zł

 

Uchwała Nr 263/XXX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów

 

Uchwała Nr 264/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

 

 Uchwała Nr 265/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 266/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 267/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.