główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ V KADENCJI RADY GMINY W JANOWIE - ROK 2008

 

REJESTR UCHWAŁ V KADENCJI RADY GMINY W JANOWIE – ROK 2008

 

 

Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 

Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów

 

 

 

Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych

 

Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

 

Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie

 

Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadanie pierwszego Statutu Muzeum

 

Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków

 

Uchwała Nr 102/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Janowie.

 

Uchwała Nr 103/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów

 

Uchwała Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

 

Uchwała Nr 105/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w posiadaniu Gminy Janów

 

Uchwała Nr 106/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków

 

Uchwała Nr 107/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Janów" na lata 2008 - 2013

 

Uchwała Nr 108/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2007 rok

 

Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów

 

Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 112/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Częstochowy

 

Uchwała Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
za 2007 rok

 

Uchwała Nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie za 2007 rok

 

Uchwała Nr 115/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2008

 

Uchwała Nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

 

Uchwała Nr 117/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Dziurkowski

 

Uchwała Nr 119/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w celu poszerzenia dróg położonych w Gminie Janów

 

Uchwała Nr 120/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów

Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok

 

Uchwała Nr 122/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr 123/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.

 

Uchwała Nr 124/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.

 

Uchwała Nr 125/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów

 

Uchwała Nr 126/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 127/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Janów albo jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia uprawnionych do tego organów

 

Uchwała Nr 128/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr 129/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr 130/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

 

Uchwała Nr 131/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

 

Uchwała Nr 132/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Turystyczna Dolina Wiercicy"

 

Uchwała Nr 133/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 134/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr 135/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

 

Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

 

Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu

 

Uchwała Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 139/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 140/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 141/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

 

Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

 

Uchwała Nr 143/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

 

Uchwała Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

 

Uchwała Nr 145/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

Uchwała Nr 146/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

Uchwała Nr 147/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów

 

Uchwała Nr 148/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów

 

Uchwała Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie

Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów

 

Uchwała Nr 151/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Janów dla Gminy Blachownia przeznaczonej na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 16 sierpnia 2008 r.

 

Uchwała Nr 152/XIX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 153/XIX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 154/XIX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 155/XIX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 157/XIX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów

 

Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie

 

Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.

 

Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.

 

Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.

 

Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

 

Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

 

Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"

 

Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach

 

Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok

 

Uchwała Nr 182/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania