główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 239/XXXVIII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł

UCHWAŁA NR 239/XXXVIII/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 950 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2.

Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy do 30 listopada 2019 roku.

§ 3.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr 232/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna