główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr 238/XXXVIII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12 Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok i nadaje mu się treść :

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 950 000,00 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 293 000,00 zł”.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę Nr 233/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna