główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 230/XXXVII/13RADY GMINY JANÓWz dnia 26 listopada 2013 r.w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)Rada Gminy Janów uchwala:§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty: 1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności: a) na działalność biblioteczną; b) na potrzeby wystaw i galerii; c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej; 4) publiczne place zabaw; 5) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. § 4. Traci moc Uchwała Nr 156/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodnicząca Rady Gminy JanówMałgorzata Grzywna

UCHWAŁA NR 230/XXXVII/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:
1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności:
a) na działalność biblioteczną;
b) na potrzeby wystaw i galerii;
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) publiczne place zabaw;
5) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

§ 2.

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 156/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.
Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.
Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.
Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.