główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 228/XXXVII/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. z dnia 22 października 2013 r., poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 58,00 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 157/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna


Uzasadnienie do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.): Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5q żyta,

od 1 ha pozostałych gruntów, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta,

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 w/c ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1 dt1 (Monitor Polski, poz. 814 z dnia 22 października 2013r.). W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta spadła o 8,67%, tj. o 6,58 zł za 1 dt.

W uchwale proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty 58,00 zł za 1 dt.

Zatem podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 145,00 zł, a z 1 ha fizycznego wynosił będzie 290,00 zł.

W związku z ustaleniem ceny żyta na kwotę 58,00zł do budżetu wpłynie 271.865,00 zł.

W stosunku do poprzedniego roku będzie to o 5.591,00 zł więcej. )

W powszechnym użyciu w handlu produktami rolnymi jest jednostką decytona zwana kwintalem.

1 decytona = 1dT = 0,1T

1q = 100 kg

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.
Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.
Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.
Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.