główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 226/XXXVII/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Janów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, w kwocie 1,00 zł/godzinę.

2. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 o 25% za drugie dziecko i o 50% za trzecie dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1:
1) za dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2) za dziecko, którego rodzina osiąga dochód nie przekraczający sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
3) za dziecko, które było nieobecne w placówce co najmniej 5 kolejnych dni z powodu choroby (poświadczone zwolnieniem lekarskim);
4) w przypadkach losowych dotykających rodzinę dziecka (np. pożar, powódź, śmierć rodzica, itp.)
5) za lekcje religii.

§ 2.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa § 1 ust. 1 lub 2, oraz faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 66/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.
Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.
Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.
Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.