główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA NR 225/XXXVII/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 17 ust.2, pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

-/- Małgorzata GrzywnaUzasadnienie do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie opracował projekt pt „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Łączna wartość projektu na lata 2014 – 2015 wynosi 182 360,00 zł. Realizacja projektu w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) wymaga 13% udziału jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Janów) tj. w wysokości 23 706,80 zł.

Uchwała Rady Gminy Janów zatwierdzająca projekt opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji
Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.
Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.
Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.
Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.
Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.
Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.