główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 224/XXXVI/13 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UCHWAŁA NR 224/XXXVI/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z poźn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej łącznej na pierwszym miejscu do kwoty 1.058.400,00 zł na zabezpieczenie spłaty kapitału, odsetek umownych, odsetek za opóźnienia w spłacie, przyznanych kosztów i ewentualnych kar umownych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 850.000,00 zł zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie”, w wysokości: 3.074.059,05 zł brutto (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć zł05/100 gr.), na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Janów, położonych w miejscowościach:

1) Złoty Potok, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 910/2 o pow. 0,3364 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo – socjalno – garażowym Ochotniczej Straży pożarnej z zespołem sali przyjęć okolicznościowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr CZ1C/00067359/0,

2) Janów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 101/5 o pow. 0,4283 ha, zabudowanej budynkiem magazynowo – socjalno – garażowym Ochotniczej Straży pożarnej z zespołem sali przyjęć okolicznościowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr CZ1C/00069606/1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna