główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 223/XXXVI/13 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

UCHWAŁA NR 223/XXXVI/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.), oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze. zm.), Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nadanego Uchwałą Nr 146/XXIII/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów, wprowadza się następujące zmiany:

a) zmienia się § 8 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„1. W skład Przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 7, wchodzą:
1) Poradnia lekarza POZ w Janowie,
2) Poradnia dla dzieci w Janowie,
3) Poradnia lekarza POZ w Żurawiu,
4) Poradnia lekarza POZ w Bystrzanowicach,
5) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Gimnazjum w Piasku,
6) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Złotym Potoku,
7) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie,
8) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lusławicach,
9) Gabinet pielęgniarki medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Lgoczance,
10) Poradnia chorób płuc w Janowie,
11) Poradnia chirurgii ogólnej w Janowie,
12) Poradnia chirurgii dziecięcej w Janowie,
13) Poradnia neurologiczna w Janowie,
14) Poradnia dermatologiczna w Janowie,
15) Poradnia otolaryngologiczna w Janowie,
16) Poradnia reumatologiczna w Janowie,
17) Poradnia kardiologiczna 18) Poradnia rehabilitacyjna w Janowie,
19) Gabinet fizjoterapii w Janowie,
20) Poradnia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Janowie,
21) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Janowie
22) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Żurawiu
23) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Bystrzanowicach
24) Punkt szczepień w Janowie
25) Punkt szczepień w Żurawiu
26) Punkt szczepień w Bystrzanowicach.

2. Szczegółową organizację, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.”,

b) uchyla się załącznik do statutu: „Schemat wewnętrznej struktury organizacyjnej”

§ 2.

Uchwala się tekst jednolity statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna