główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 222/XXXVI/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR 222/XXXVI/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchyla się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 186/XXX/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna