główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 220/XXXVI/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 220/XXXVI/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 80 521,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 80 521,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna