główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 219/XXXV/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

UCHWAŁA NR 219/XXXV/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594j.t) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391j.t ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 189/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna