główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 217/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 217/XXXIV/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 t.j.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janów za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna