główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 216/XXXIV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr 216/XXXIV/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. 594, t. j.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 10 Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok i nadaje mu się treść:
§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 52 010,14 zł,
2. celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 zł,
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50 000,00 zł.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 203/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 06 maja 2013 roku w spawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna