główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 207/XXXIII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z poźn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

2. Ceny i stawki i opłaty, o których mowa w ust. 1 będą powiększone o podatek VAT.

 § 2

1. Uchwala się dopłaty z budżetu Gminy Janów, na okres od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku:

1) do cen stawek i opłat za odprowadzanie ścieków odprowadzanych przez  gospodarstwa domowe w wysokości 6,19 zł (słownie: sześć złotych dziewiętnaście groszy) od 1 m3 ścieków,

2) do cen stawek i opłat za odprowadzanie innych ścieków w wysokości 4,19 zł (słownie: cztery złote dziewiętnaście groszy) od 1 m3 ścieków,

2. Dopłaty określone w ust. 1 będą powiększone o podatek VAT.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Janów Nr 136/XXII/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 209/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów
Uchwała Nr 208/XXXIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 206/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015"
Uchwała Nr 205/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok
Uchwała Nr 204/XXXIII/13 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
Uchwała Nr 203/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 202/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 201/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 199/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 198/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 ? 2015
Uchwała Nr 196/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Uchwała Nr 195/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok
Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie