główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2013

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2013


Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 767 610,83 zł w tym:
- dochody bieżące 15 179 477,60 zł
- dochody majątkowe 2 588 133,23 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 159 610,83 zł  w tym:
- wydatki bieżące 15 239 234,50 zł
- wydatki majątkowe 1 920 376,33 zł

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 608 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 185 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 793 000,00 zł

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 50 000,00 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 561 500,00 zł

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013roku w kwocie 1 920 376,33 zł

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 102 000,00 zł,
2. celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 zł,
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50 000,00 zł.