główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 187/XXX/2013 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie

Uchwała Nr 187/XXX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2013 roku

 
w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Dokapitalizować w 2013 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej o kwotę 77 820,00 zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

/-/ Małgorzata Grzywna