główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 184/XXX/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Uchwała Nr 184/XXX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2013 roku

 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 41 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 41 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna