główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 192/XXXI/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 192/XXXI/13
Rady Gminy Janów

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w którym powstało zobowiązanie, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku, 
2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku, 
3) za III kwartał do 15 lipca danego roku, 
4) za IV kwartał do 15 października danego roku. 
2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z góry lub w miesiącu w którym powstało zobowiązanie.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013. 
§ 2. 
Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Janów.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna