główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 191/XXXI/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 191/XXXI/13
Rady Gminy Janów

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 3 osób,
2) 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
3) 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.
§ 2. 
W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 3osób,
2) 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,
3) 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna