główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 190/XXXI/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 190/XXXI/13
Rady Gminy Janów

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów i zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w pojemniki, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier,
3) metal,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) odpady ulegające biodegradacji
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
5) zużyte opony,
6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w terminach określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2.
§ 3. 
Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.
§ 4. 
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z nieruchomości w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na 4 tygodnie. 
2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości raz na 4 tygodnie. 
3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz na 4 tygodnie. 
4. Termin odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1-3, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów oraz w lokalnej gazecie.
5. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości jeden raz w roku. 
Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów oraz w lokalnej gazecie.
§ 5. 
1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów.
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna