główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 181/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.

Uchwała Nr 181/XXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 29 stycznia 2013 roku

 
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
 
Zatwierdzić plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu KomisjiBudżetu i Finansów.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna