główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 178/XXIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

Uchwała Nr 178/XXIX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 29 stycznia 2013 roku

 
w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 647).
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1.
1.   Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów uchwalonego uchwałą Rady Gminy Janów Nr 46/X/03z dnia 10 lipca 2003r.
2.   Zmiana studium dotyczy obszaru obejmującego teren w granicach administracyjnych gminy Janów określonych w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna