główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 176/XXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr 176/XXIX/13
Rady Gminy Janów

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 767 610,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 
w tym: 
 

- dochody bieżące 
15 179 477,60 zł 
- dochody majątkowe 
2 588 133,23 zł 

§ 2. 
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 159 610,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 
w tym: 
 

- wydatki bieżące 
15 239 234,50 zł 
- wydatki majątkowe 
1 920 376,33 zł 

§ 3. 
Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 608 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. 
§ 4. 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 185 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 793 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
§ 5. 
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku zgodnie z załącznikami Nr 7. 
§ 6. 
1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł. 
2. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 50 000,00 zł. 
§ 7. 
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 561 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
§ 8. 
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013roku w kwocie 1 920 376,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
§ 9. 
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5. 
§ 10. 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1. ogólną w wysokości 102 000,00 zł, 
2. celową w wysokości 86 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000,00 zł, 
b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50 000,00 zł. 
§ 11. 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
§ 12. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 075 000,00 zł w tym na: 
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00zł. 
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 075 000,00 zł w tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 293 000,00 zł. 
§ 13. 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym. 
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 125 000,00 zł. 
§ 14. 
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach. 
§ 15. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 16. 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów

Małgorzata Grzywna

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2013 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Dotacje podmiotowe na 2013 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały NR 176/XXIX/13 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok