główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr 175/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 175/XXVIII/13
Rady Gminy Janów

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  
środków stanowiących fundusz sołecki
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm). 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów 


Małgorzata Grzywna