główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr 174/XXVIII/13 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr 174/XXVIII/13
Rady Gminy Janów

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
Na podstawie art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z póżn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Janów 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Dokonuje się podziału Gminy Janów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
§ 2. 
Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały. 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr 152/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
§ 5. 
Uchwałę ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Gminy Janów i w sołectwach. 
§ 6. 
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie. 
§ 7. 
Na uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Janów obejmującej lata 2010-2014.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów 


Małgorzata Grzywna