główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 167/XXVII/12 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury

Uchwała Nr 167/XXVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze. zm.)
 
Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1
Odwołuje się radną Panią Małgorzatę Grzywnę z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury, w związku ze złożoną rezygnacją.
 
§ 2
Stwierdza się, że na podstawie wyników głosowania przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury wybrany został radny Pan Henryk Srokosz.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów
 
/-/ Małgorzata Grzywna